Hyundai H1
Hyundai H1 12 passengers


Toyota Hiace
Toyota Hiace 16 passengers


Toyota Coaster
Toyota coaster 28 passengers


50 passengers Bus
Bus 50 passengers